1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. Các tính năng mới theo từng phiên bản

Các tính năng mới theo từng phiên bản

R36

 1. Đơn vị cấp trên ký số báo cáo khi thông báo xét duyệt cho cấp dưới

R35 (Phát hành ngày 05/01/2024)

 1. Báo cáo quyết toán tổng hợp của đơn vị cấp 1 lên được số dự toán Hủy trực tiếp tại Bộ.
 2. Báo cáo B01/BCQT hiển thị chi tiết số được giao Tiết kiệm chi.
 3. Tùy chọn hiển thị chân chữ ký của đơn vị nộp báo cáo tại phân hệ Xét duyệt, thẩm định.
 4. Tùy chọn kiểm tra số liệu năm trước, đáp ứng trường hợp theo yêu cầu quản lý năm nay có thay đổi nguồn so với năm trước.

R34 (Phát hành ngày 09/09/2023)

 1.  In báo cáo tài chính tổng hợp lên đúng số liệu trong trường hợp có sửa lại báo cáo tổng hợp khi nộp báo cáo.
 2.  In được biểu mẫu Tổng hợp quyết toán các đơn vị rút dự toán khối HCSN theo đặc thù của đơn vị (đặc thù PTC Tân Phú – Đồng Nai).
 3.  In phụ biểu 1, 2 có số liệu quyết toán chi hoạt động khác để lại chi tiết theo từng nguồn (đặc thù PTC Tân Phú – Đồng Nai).
 4. In phụ biểu 1c phần 2, phụ biểu 2c phần 2 chi tiết theo loại, khoản, nguồn theo yêu cầu đặc thù đơn vị (đặc thù PTC Tân Phú – Đồng Nai).
 5. Chuyên viên kiểm tra nhanh được số liệu tài khoản của từng đơn vị cấp dưới đối chiếu với báo cáo tổng hợp.

R29 (Phát hành ngày 04/02/2023)

 1. Tổng hợp báo cáo năm, báo cáo 6 tháng, báo cáo 9 tháng từ báo cáo quyết toán quý
 2. Kế toán cấp dưới muốn phần mềm cảnh báo khi nhập khẩu trùng bộ chỉ tiêu trên file nhập khẩu báo cáo quyết toán, để tránh sai sót khi nộp báo cáo lên cấp trên
 3. Cấp trên mong muốn các đơn vị cấp dưới đang báo cáo số năm trước không khớp với số liệu quyết toán năm trước thì không nhận báo cáo của cấp dưới , để cấp dưới lập báo cáo đúng và gửi lại
 4. Cải tiến nhập số liệu quyết toán chi từ TABMIS cho Phòng tài chính/Sở tài chính

R28 (Phát hành ngày 04/01/2023)

 1. Phân quyền cho các chuyên quản vào xét duyệt thẩm định cho các đơn vị do mình phụ trách để tránh làm nhầm lẫn không theo nhiệm vụ được giao

R27 (Phát hành ngày 17/12/2022)

 1. In Báo cáo quyết toán của từng đơn vị trực thuộc theo số liệu xét duyệt thẩm định để kẹp cùng biên bản và thông báo xét duyệt
 2. Lấy thông tin người đại diện của đơn vị được xét duyệt/thẩm định khi lập biên bản thẩm định/xét duyệt quyết toán
 3. Khi in phụ biểu theo thông tư 137/2017/TT-BTC, cấp trên muốn thể hiện cụm từ ‘”xét duyệt” với cấp dưới, và “thẩm định” với phụ biểu tổng hợp để nộp lên Sở tài chính
 4. Cấp trên muốn trên Mẫu 03 – Đánh giá tình hình thực hiện dự toán, kinh phí thuộc lĩnh vực QLNN thì chia ra là tự chủ và không tự chủ, các lĩnh vực khác chia ra nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên, hiện nay đã chia ra nhưng tên nhóm gọi chưa đúng bản chất
 5. Tra soát báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính của đơn vị cấp 1, thì tra soát được số liệu của đơn vị cấp 2 trực thuộc
 6. Chuyên viên tổng hợp khi tổng hợp các đơn vị HCSN cấp dưới muốn chỉ tổng hợp các đơn vị đã hoàn thành xét duyệt thẩm định, để đảm bảo số liệu đã được rà soát chính xác trước khi tổng hợp

R26 (Phát hành ngày 21/10/2022)

 1. Đáp ứng mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán STC Bình Định
 2. Khi xét duyệt thẩm định thì cho phép chuyên viên cấp trên có thể điều chỉnh từ Mục/ Tiểu Mục này sang Mục/Tiểu mục khác, để đưa ý kiến xét duyệt chính xác
 3. Cập nhật danh mục mã CTMT theo Thông tư 51/2022/TT-BTC
 4. Kiến nghị Phụ lục 01: Biên bản xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách thêm mục c) nguồn hoạt động khác được để lại

R25 (Phát hành ngày 10/10/2022)

 1. Cấp trên có thể sửa báo cáo tài chính theo thông tư 107/2017/TT-BTC đã nhận của đơn vị cấp dưới để tổng hợp quyết toán nhanh hơn
 2. Khi xuất báo cáo tài chính nộp Kho bạc nhà nước, Chuyên viên không muốn nộp số liệu ở Chương do NSNN hỗ trợ, do không phải hoạt động chính của đơn vị nên phải báo cáo riêng

R24 (Phát hành ngày 10/08/2022)

 1. Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính 2021 (dành cho đơn vị DT cấp I) theo Thông tư 39/2021/TT-BTC
 2. Đơn vị cấp trên đối chiếu số dư kinh phí năm trước chuyển sang năm nay căn cứ theo số liệu xét duyệt cho từng đơn vị năm liền kề

R23 (Phát hành ngày 22/07/2022)

 1. Sắp xếp lại tên đơn vị theo thứ tự các đơn vị của Kiểm toán Nhà nước trên các báo cáo (trước xếp theo mã QHNS)
 2. In báo cáo biểu số 03,04 (Đặc thù KTNN) theo đơn vị tính triệu đồng
 3. Khi in phụ lục 2b kèm thông báo quyết toán, chuyên quản cấp trên có thể điền được thông tin Kèm theo thông báo quyết toán số bao nhiêu bên dưới tiêu đề báo cáo
 4. B01/BCQT (Đặc thù Kiểm toán nhà nước) bổ sung phần chi tiết đơn vị trực thuộc để giải trình số liệu tổng hợp

R22 (Phát hành ngày 28/06/2022)

 1. Đơn vị cấp dưới muốn kiểm tra lại thông tin đăng ký đơn vị nhận báo cáo đã đúng là thông tin đơn vị cấp trên hay chưa
 2. Đơn vị cấp trên muốn tổng hợp Bảng cân đối số phát sinh tài khoản (S05) số dư một bên
 3. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán theo nguồn (dành cho Khối giáo dục)

R21 (Phát hành ngày 08/06/2022)

 1. [Bộ TNMT] Báo cáo phân tích số dư kinh phí được chuyển sang năm sau
 2. Phòng tài chính nhận báo cáo theo TT 342 từ xã
 3. Cập nhật lại mẫu 1C phần 1 và 2 trình bày đúng theo TT 137/2017 (cập nhật lại các từ trình bày trên tiêu đề báo cáo và tiêu đề cột)
 4. Đơn vị cấp trên mong muốn khi đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo thì có thể biết được vị có cập nhật số liệu ở những báo cáo nào
 5. Thay đổi giao diện đăng nhập chuẩn hóa theo MISA ID
 6. Bổ sung các hướng dẫn cho chuyên viên tổng hợp để tự xử lý tiếp khi đọc kết quả kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính tổng hợp mà phần mềm đã chỉ ra
 7. Cấp dưới vẫn nộp được báo cáo nếu thuyết minh số dư đầu năm của tài sản trên B04/BCTC có chênh lệch với số dư đầu kỳ chỉ tiêu Tài sản trên B01/BCTC, do không yêu cầu cấp dưới báo cáo số dư đầu kỳ khi nộp báo cáo lên

R20 (Phát hành ngày 20/05/2022)

 1. Bổ sung các thông tin về người kí để thuận tiện khi in các báo cáo quyết toán, tài chính tổng hợp và các phụ biểu xét duyệt theo Thông tư 137
 2. Người quản trị muốn thêm được tài khoản cho các chuyên viên khác
 3. Đơn vị cấp trên khi gửi trả báo cáo cho đơn vị cấp dưới muốn nhập nội dung yêu cầu gửi trả cho đơn vị cấp dưới
 4. Chuyên viên cơ quan tài chính muốn đối chiếu số liệu TABMIS với số liệu quyết toán của các đơn vị HCSN
 5. Chuyên viên Phòng Tài chính và Sở Tài chính muốn xuất ra dữ liệu dự toán, quyết toán trên chương trình để sửa lại và nhập vào cho nhanh
 6. Kế toán Xã không sử dụng Bamboo desktop muốn chỉnh sửa lại báo cáo đã nhập lên phần mềm trước khi nộp cho cấp trên
 7. Chuyên viên đơn vị cấp trên muốn khi tổng hợp báo cáo tài chính, thì số liệu đầu năm nay có thể cập nhật từ số liệu cuối năm của năm liền kề trước đó
 8. Phòng Tài chính nhận kết quả xét duyệt quyết toán từ Sở Tài chính
 9. Xã nhận kết quả xét duyệt thẩm định từ Phòng Tài chính

R19 (Phát hành ngày 27/04/2022)

 1. Nghiệp vụ công khai quyết toán cho đơn vị dự toán cấp trên
 2. [Bộ TNMT] Đáp ứng báo cáo đặc thù Bộ Tài nguyên môi trường
 3. [Bộ TTTT] Đáp ứng mẫu báo cáo tổng hợp Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trong năm
 4. [Thi hành án] Mẫu báo cáo quyết toán đặc thù cho thi hành án
 1. Đơn vị chủ quản muốn xóa đơn vị trong danh sách đơn vị trực thuộc

R18 (Phát hành ngày 02/04/2022)

 1. Bổ sung thêm các mẫu biểu xét duyệt thẩm định 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c theo TT 137 cho đơn vị tổng hợp có thể xem được số liệu xét duyệt của các đơn vị trực thuộc
 2. Các đơn vị Xã không dùng phần mềm Bamboo.NET có thể nộp báo cáo quyết toán gửi Phòng Tài chính
 3. Cải tiến tính năng nhập khẩu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán trên Mimosaapp giảm số lượng file và thao tác nhập khẩu để nhập khẩu nhanh hơn
 4. Chuyên viên tổng hợp muốn khi nộp báo cáo cho KBNN thì có thể xem trước khi nộp để kiểm tra số liệu cho chính xác
 5. Cơ quan tài chính có thể nhập khẩu số liệu từ báo cáo thu, chi (B2-02, B3-03) trên TABMIS vào phần mềm tự động mà không phải xử lý dữ liệu ra excel
 6. Đơn vị cấp trên mong muốn có thể sửa một số chỉ tiêu báo cáo tài chính do ảnh hưởng của số liệu xét duyệt quyết toán để tổng hợp được luôn mà không gửi trả cho cấp dưới
 7. Đơn vị có thể thực hiện xét duyệt, TĐ trong trường hợp bấm Gửi trả nhầm cho đơn vị cấp dưới
 8. Khi in báo cáo B01/BCQT có thể in tên đơn vị ở phần lề dưới để khi báo cáo nhiều trang thì đóng quyển dễ xem được số liệu của đơn vị nào
 9. Phòng Tài chính muốn tổng hợp số liệu quyết toán toàn địa bàn có bao gồm số liệu chi đầu tư XDCB của các đơn vị ban quản lý dự án đầu tư XDCB (Mẫu 62 Nghị định 31)
 10. Trường hợp bấm nhầm và gửi xuống cho cấp dưới, chuyên viên tổng hợp mong muốn thu hồi biên bản xét duyệt, thẩm định để lập lại

R17 (Phát hành ngày 10/03/2022)

 1. Báo cáo tổng hợp đặc thù KTNN
 2. Cải tiến giao diện xét duyệt Thuyết minh quyết toán để dễ theo dõi các phần cần xét duyệt
 3. Cập nhật cách trình bày chỉ tiêu số 71 trên biểu B01/BSTT Tổng hợp của đơn vị cấp trên để nộp cho KBNN phù hợp với chuẩn thông tin khi nộp báo cáo
 4. Chỉnh sửa lại các báo cáo để vừa 1 trang in, phục vụ xuất ra excel không phân trang để dễ dàng chỉnh sửa ngoài excel
 5. Đơn vị cấp trên tổng hợp được số liệu tài chính của các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 6. Khi xét duyệt thẩm định tình hình thu phí, lệ phí, chuyên viên muốn bổ sung thêm phí, lệ phí mà cấp dưới đang nộp thiếu để quyết toán
 7. Sửa lại câu hướng dẫn tại màn hình Nộp báo cáo cho KBNN khi chưa lập báo cáo
 8. Xét duyệt và tổng hợp các nội dung chi tiết Thuyết minh quyết toán (Đặc thù Bộ TTTT)

R16 (Phát hành ngày 09/02/2022)

 1. Phòng Tài chính nộp báo cáo quyết toán cho Sở Tài chính
 2. Đáp ứng các nghiệp vụ quyết toán cho Sở Tài chính
 3. Trường hợp kiểm tra báo cáo có sai lệch, đơn vị cấp trung gian vẫn muốn nộp báo cáo lên cấp trên để tiếp tục tổng hợp.
 4. Phòng Tài chính, Sở Tài chính có thể thiết lập phân chia khoản thu là hưởng theo tỷ lệ hay hưởng theo 100%

R15 (Phát hành ngày 30/10/2021)

I. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 1. Đơn vị cấp trên mong muốn có thể xét duyệt cả số liệu trên thuyết minh báo cáo quyết toán B03/BCQT để có thể lên được báo cáo tổng hợp quyết toán luôn mà không cần gửi trả
 2. Kế toán đơn vị cấp trên mong muốn có thể in được được biểu B01/BCQT và F01-01/BCQT tổng hợp riêng các số liệu không phải CTMT
 3. Kế toán muốn in mẫu 1c thể hiện đầy đủ các nguồn phát sinh trên báo cáo
 4. Đơn vị cấp trên mong muốn có thể tùy chọn việc xét duyệt số Dự toán giao đầu năm, Dự toán giao trong năm hay không để tránh phức tạp khi nhập liệu cho đơn vị cấp dưới
 5. Đơn vị cấp trên mong muốn khi xét duyệt quyết toán ngân sách muốn biết được tổng số kinh phí quyết toán chi tiết theo Mục – Tiểu mục đã khớp với Phần I: Số liệu tổng hợp hay chưa
 6. Đơn vị cấp trên muốn rà soát quan hệ giao dịch nội bộ giữa các đơn vị cho các đơn vị không sử dụng phần mềm kế toán Mimosa.NET
 7. Khi nhận báo cáo từ cấp dưới, cấp trên có thể nắm được là báo cáo của cấp dưới được gửi lên từ phần mềm MISA hay không, nếu sử dụng phần mềm Mimosa thì từ phiên bản nào
 8. Đơn vị cấp trên muốn khai báo thông tin đơn vị

II. ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

 1. Kế toán mong muốn trên các file nhập khẩu cần có các comment lưu ý hỗ trợ cho việc nhập liệu đúng

R14 (Phát hành ngày 13/09/2021)

I. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 1. Đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo lần sau có chứa bộ báo cáo khác với lần gửi trước thì phần mềm tự động cập nhật số liệu xét duyệt theo lần gửi mới nhất

II. ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

 1. Đơn vị cấp dưới nộp mẫu B05/BCTC – Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) cho đơn vị cấp trên

R13 (Phát hành ngày 29/08/2021)

I. ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

 1. Đơn vị cấp dưới lập báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách để nộp lên cấp trên

– ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 1. Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách – Mẫu chi tiết đơn vị và Mẫu không chi tiết đơn vị

II. CÁC NGHIỆP VỤ CHUNG

– ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

 1. [Bamboo Online] Các xã xem các báo cáo đã nộp và kết quả xét duyệt, thông báo xét duyệt của Phòng tài chính
 2. Sửa lại mẫu nhập khẩu B04/BCTC chỉ tiêu Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính phần IV.7 đảm bảo dòng Tổng bằng các dòng chi tiết cộng lại

– ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 1. Kế toán mong muốn xem lại các phụ lục biên bản thông báo đã lập trước đó kể cả khi đang gửi trả chờ cấp dưới lập lại báo cáo
 2. Bổ sung thêm các báo cáo phân tích số liệu quyết toán để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số liệu chênh lệch, giúp HTKH và triển khai kiểm tra báo cáo nhanh hơn
 3. Đơn vị cấp trên muốn xem tổng quan số liệu về hoạt động SXKD
 4. Đơn vị cấp trên muốn xem số liệu Tổng quan về các Quỹ tài chính
 5. Xem danh sách các báo cáo tổng hợp ở màn hình Tổng hợp và màn hình Báo cáo cần khớp nhau
 6. Khi thực hiện xét duyệt thẩm định số liệu NSNN, trường hợp số liệu chi tiết không khớp số liệu tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán thì muốn chương trình cảnh báo rõ ràng hơn

R12 (Phát hành ngày 27/07/2021)

I. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN/PHÒNG TÀI CHÍNH
1. Phòng Tài chính muốn tổng hợp số liệu quyết toán chi của các đơn vị ngân sách cấp xã theo MLNS theo TT 342 (Mẫu 64, Mẫu 65) theo chương trình phát sinh của xã
2. Bổ sung thêm các báo cáo phân tích quản trị để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số chênh lệch
3. Bổ sung thêm các biểu đồ phân tích số liệu tổng quan số liệu quyết toán NSNN
4. Bổ sung thêm chỉ tiêu chi nộp NS cấp trên Mẫu số 54: Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực theo NĐ31
5. Bổ sung thêm chỉ tiêu đối chiếu trên BCTC-TH theo TT 99/2018/TT-BTC và BCTC theo TT 107/2017/TT-BTC
6. Chuyên viên cấp trên muốn kiểm tra báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên nhầm chương để không bị sai sót khi tổng hợp số liệu
7. Đơn vị cấp trên có thể xét duyệt, thẩm định và tổng hợp Báo cáo tài chính chi tiết theo từng Chương
8. Đơn vị cấp trên khi nhập số dư đầu kỳ cho BCTC-TH trong trường hợp nhập nhiều lần với các Chương khác nhau thì phần mềm không bị cộng gộp số liệu
9. Đơn vị cấp trên muốn xét duyệt thẩm định riêng báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính mà không yêu cầu cấp dưới phải nộp đủ 2 bộ
II. ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI
10. Đơn vị cấp dưới không dùng Mimosa.NET muốn nộp báo cáo S05-H: Bảng cân đối tài khoản cho đơn vị cấp trên để đối chiếu số liệu

R11 (Phát hành ngày 08/07/2021)

I. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN II. ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI
1. Bổ sung mẫu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn (Bộ văn hóa) Bổ sung tiện ích kiểm tra đối chiếu B01BSTT (nộp qua mimosa app)
2. Bổ sung đối chiếu báo cáo tài chính theo TT 107 và TT 99
3. Cải tiến nghiệp vụ tổng hợp số liệu của các CTMT, DA nằm trong danh mục CTMT, DA trong thông tư quy định để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu tổng hợp
4. Cải tiến tính năng tự động sinh số liệu xét duyệt/thẩm định để đơn vị cấp trên xét duyệt nhanh hơn
5. Đơn vị cấp trên sau khi tổng hợp báo cáo tài chính có thể sửa lại số liệu ở một số chỉ tiêu
6. Khi in báo cáo quyết toán, có thể chọn in nhiều nguồn cùng lúc để dễ đối chiếu số liệu
7. PTC nhận số liệu Dự toán theo NDKT từ xã để xét duyệt, thẩm định
8. Xét duyệt số dự toán đầu năm, bổ sung trong năm Đơn vị cấp dưới nhập khẩu được Thuyết minh dự toán giao trong năm nộp cho cấp trên
9. Cho phép cấp trên phê duyệt tài khoản cấp dưới tự đăng ký Cho phép người dùng chủ động đăng ký thông tin đơn vị cấp dưới nhằm mục đích nộp báo cáo lên cấp trên

R10 (Phát hành ngày 15/06/2021)

 1. Đáp ứng các nghiệp vụ cho Phòng tài chính
 2. Tổng hợp số liệu tài chính cho đơn vị cấp trên có các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC

R9 (Phát hành ngày 15/05/2021)

Đáp ứng các báo cáo theo TT344/2016/TT-BTC

 1. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 2. Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã
 3. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã
 4. Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS
 5. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS
 6. Biểu số 12: Biểu quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

R8 (Phát hành ngày 05/05/2021)

Đáp ứng các báo cáo đặc thù Bộ Văn hóa:

 1. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn
 2. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo nguồn – đơn vị

R7 (Phát hành ngày 27/04/2021)

 1. Đơn vị chủ quản muốn in nhanh được báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc

R6 (Phát hành ngày 20/04/2021)

Đáp ứng các nghiệp vụ cho Phòng tài chính:

 1. PTC nhập dữ liệu Quyết toán thu – chi (từ TABMIS)
 2. PTC tổng hợp các báo cáo theo TT 342/2017/TT-BTC

R5 (Phát hành ngày 11/04/2021)

 1. Đơn vị cấp dưới không sử dụng MISA Mimosa.NET 2020 có thể nhập khẩu mẫu B5-03 TABMIS để nộp lên đơn vị chủ quản
 2. Đơn vị cấp trên khi thực hiện xét duyệt thẩm định có thể tùy chọn tiện ích làm mới lại số liệu xét duyệt, thẩm định sau các lần đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo
 3. Đơn vị cấp trên quản lý thông tin của đơn vị trực thuộc

R4 (Phát hành ngày 20/03/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU TỰ ĐỘNG
{HOT} Bổ sung thêm tiện ích kết nối với QLTS.VN để giúp kiểm tra đối chiếu số liệu Với đơn vị đã sử dụng QLTS.VN có thể kết nối để phần mềm tự động kiểm tra số liệu chỉ tiêu Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại trên Báo cáo tài chính với số liệu theo dõi chi tiết về Tài sản
TỔNG QUAN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
{HOT}Phân tích tổng quan số liệu Xem được các biểu đồ phân tích tổng quan số liệu quyết toán
XÉT DUYỆT THẨM ĐỊNH
{HOT}Bổ sung nghiệp vụ xét duyệt số thu dịch vụ của Đơn vị Sự nghiệp công lập Báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính giúp cấp trên xem xét và đánh giá được số thu dịch vụ của các đơn vị cấp dưới, khi thực hiện xét duyệt thẩm định phần mềm tự động tách riêng phần thu dịch vụ của các đơn vị cấp dưới để cấp trên dễ dàng xem xét
Cấp 2 xét duyệt thẩm định và tổng hợp lại khi bị cấp 1 gửi trả Sau khi cấp 1 gửi trả, đơn vị cấp 2 sẽ xét duyệt thẩm định lại và tổng hợp lại báo cáo để gửi lại cho cấp 1
BÁO CÁO
In nhanh báo cáo với tham số báo cáo mới Bổ sung tiện ích “Làm mới” ngay trên màn hình in báo cáo, để in báo cáo với tham số mới mà không phải quay về phân hệ báo cáo để in
Bổ sung báo cáo Mẫu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập Bổ sung báo cáo Mẫu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập
CẤP DƯỚI NỘP BÁO CÁO CHO CẤP TRÊN
Cải tiến file nhập khẩu báo cáo để nộp lên cấp trên Cho phép đơn vị cấp dưới nhập khẩu nhanh bộ báo cáo tài chính B01/BCTC, B02/BCTC, B03b/BCTC và B01/BSTT và bộ báo cáo quyết toán B0/BCQT, F01-01/BCQT và F01-02/BCQT để tiết kiệm thời gian và công sức của đơn vị
LẬP BIÊN BẢN THÔNG BÁO XÉT DUYỆT
Thêm tiện ích tự chỉnh sửa biên bản, thông báo, để nhận xét chi tiết các nội dung số liệu xét duyệt Khi lập biên bản, thông báo có thể bổ sung thêm nhận xét cho phần số liệu số liệu xét duyệt xét duyệt dự toán giao trong năm, kinh phí đề nghị quyết toán
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN
Nhập số liệu năm trước của báo cáo tài chính tổng hợp Các đơn vị cấp 2 không phải nộp báo cáo lên Kho bạc, nên không có số năm trước trên TKT, do vậy có thể tự nhập số dư đầu kỳ của Báo cáo tài chính tổng hợp
TIỆN ÍCH KHÁC
Thông báo yêu cầu nộp báo cáo từ cấp trên Đơn vị dự toán cấp 2 nhận được thông báo yêu cầu nộp báo cáo từ đơn vị dự toán cấp 1

R3 (Phát hành ngày 19/02/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
XÉT DUYỆT THẨM ĐỊNH
{HOT} Kiểm tra chéo sau khi xét duyệt thẩm định xong Khi đơn vị cấp trên xét duyệt thẩm định 1 chỉ tiêu trên báo cáo, phần mềm sẽ tự động kiểm tra đối chiếu số liệu sau xét duyệt thẩm định, và chỉ ra các chỉ tiêu khác cần sửa lại số liệu tương ứng giúp sửa lại báo cáo sau xét duyệt nhanh hơn
{HOT} Xét duyệt số dự toán thu phí lệ phí của đơn vị cấp dưới Đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm Mimosa.NET, khi nộp báo cáo lên cấp trên trên Mimosaapp.misa.com.vn thì thuyết minh bổ sung số dự toán thu phí lệ phí để cấp trên xét duyệt
{HOT}Đính kèm file hồ sơ chứng từ dung lượng lớn nộp lên cấp trên Đơn vị cấp dưới có thể đính kèm tài liệu hồ sơ chứng từ với dung lượng lớn để nộp lên cấp trên xét duyệt thẩm định
Xét duyệt thẩm định lại ngay tại danh sách đơn vị, để tiết kiệm thao tác Đơn vị cấp trên có thể chọn xét duyệt thẩm định lại ngay tại màn hình danh sách các đơn vị trực thuộc để thao tác nhanh hơn
Nhắc đơn vị cấp dưới thời hạn nộp lại báo cáo Bổ sung thêm tiện ích nhắc đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo trong trường hợp đã gửi trả
BÁO CÁO
{HOT} Kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF Giúp kết xuất báo cáo ra các định dạng để sử dụng cho mục đích phân tích thống kê, hay gửi email
Bổ sung mẫu B03/BCQT (đặc thù Bộ TTTT) Mẫu B03/BCQT của đơn vị cấp trên có thể tổng hợp số dự toán năm trước chuyển sang, giảm trong năm, chuyển sang năm sau chi tiết theo các nhiệm vụ chi của các đơn vị trực thuộc
Tổng hợp Biểu 03 công khai theo TT 90/2018/TT-BTC Tổng hợp Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC)
Tổng hợp Biểu 04 công khai theo TT 90/2018/TT-BTC Tổng hợp Biểu số 04: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (TT 90/2018/TT-BTC)
LẬP BIÊN BẢN THÔNG BÁO XÉT DUYỆT
Tự động điền thông tin người đại diện Kể từ lần lập biên bản thông báo lần sau, chương trình sẽ tự động lấy thông tin người đại diện đã nhập trước đó để tiết kiệm thời gian cho khách hàng
CẤP DƯỚI NỘP BÁO CÁO CHO CẤP TRÊN
{HOT} Kiểm tra báo cáo cấp dưới khớp đúng trước khi nộp lên cấp trên Đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm Mimosa.NET, khi nộp báo cáo lên cấp trên trên Mimosaapp.misa.com.vn mà báo cáo còn sai lệch thì phần mềm sẽ cảnh báo và không cho nộp báo cáo lên

R2 (Phát hành ngày 15/01/2021)

 1. Đơn vị cấp dưới xem được các báo cáo trên phần mềm MISA Mimosa
 2. Đơn vị cấp trên xem được các báo cáo trên phần mềm MISA Lekima
 3. Đơn vị dự toán cấp 2 xem kết quả xét duyệt/thẩm định, các biên bản, thông báo xét duyệt và các mẫu biểu kèm theo sau khi đơn vị dự toán cấp 1 xét duyệt báo cáo của đơn vị cấp 2 đó
 4. Mẫu F01-01/BCQT xem theo các tham số Tổng hợp, Tất cả, Tùy chọn
 5. Chuyên viên đơn vị cấp trên muốn đối chiếu số dư kinh phí từ năm trước chuyển sang trên báo cáo quyết toán với số dư kinh phí năm trước đã được duyệt quyết toán trên biên bản quyết toán năm trước
 6. Phòng tài chính nhận báo cáo từ các xã
 7. Khi gửi thông báo nộp báo cáo cho cấp dưới, chuyên viên đơn vị cấp trên có thể gửi kèm theo tài liệu khác như công văn cho đơn vị cấp dưới
 8. Khi xét duyệt/thẩm định, chuyên viên đơn vị cấp trên có thể góp ý từng phần số liệu xét duyệt/thẩm định cho cấp dưới
 9. Cải tiến màn hình nhập khẩu báo cáo có thêm chức năng Quay lại để trở về bước trước đó

R1 (Phát hành ngày 28/12/2020)

 1. Đơn vị cấp trên xét duyệt/thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của cấp dưới
 2. Đơn vị cấp trên lập biên bản/thông báo xét duyệt thẩm định và gửi cho cấp dưới
 3. Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo và kiểm tra bộ BCTC tổng hợp
 4. Đơn vị cấp trên nộp báo cáo cho cấp cao hơn hoặc nộp cho KBNN
 5. Đơn vị cấp dưới nộp báo cáo cho cấp trên trên phần mềm MISA MimosaMISA Mimosa.NET 2020
Cập nhật 05/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận