1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách