1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đăng nhập vào MISA Mimosa online (mimosapp.misa.vn/nopbaocao)