1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R18
  5. Bổ sung thêm các mẫu biểu xét duyệt thẩm định 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c theo TT 137 cho đơn vị tổng hợp có thể xem được số liệu xét duyệt của các đơn vị trực thuộc

Bổ sung thêm các mẫu biểu xét duyệt thẩm định 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c theo TT 137 cho đơn vị tổng hợp có thể xem được số liệu xét duyệt của các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản tổng hợp được các phụ biểu xét duyệt tổng hợp để gửi lên cấp trên (trong trường hợp không sử dụng phần mềm thì yêu cầu cấp dưới tổng hợp để không phải làm bằng tay).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, phần mềm đã tự động lập các biên bản, thông báo xét duyệt và các mẫu biểu kèm theo. Khi PGD nộp báo cáo lên cho PTC, khi PTC xét duyệt báo cáo sẽ xem được các mẫu biểu 1a, 1c, 2a, 2c nhưng tài khoản của PGD thì chưa đáp ứng các mẫu báo cáo này.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm đáp ứng cho các đơn vị cấp trên có thể xem được các mẫu biểu xét duyệt thẩm định 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c theo TT137 của đơn vị cấp trên và các đơn vị trực thuộc.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

  • Vào menu Báo cáo\Thông báo xét duyệt quyết toán.
  • Kích đúp chuột vào các báo cáo 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c cần in.

Ví dụ in Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí.

  • Tích chọn đơn vị cần in báo cáo: đơn vị cấp trên và các đơn vị trực thuộc.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm sẽ in báo cáo có số liệu của đơn vị cấp trên như sau:

  • Phần mềm cũng in được số liệu của các đơn vị trực thuộc như sau:

Với các Mẫu biểu 1b, 1c, 2a, 2b, 2c anh/chị thực hiện tương tự.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận