1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. Đơn vị cấp dưới xem Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC)

Đơn vị cấp dưới xem Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới xem/in được Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

  • Tại phần Danh sách báo cáo, chọn Báo cáo công khai theo TT số 90/2018/TT-BTC\Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận