1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. Khi xét duyệt/thẩm định, chuyên viên đơn vị cấp trên có thể góp ý từng phần số liệu xét duyệt/thẩm định cho cấp dưới

Khi xét duyệt/thẩm định, chuyên viên đơn vị cấp trên có thể góp ý từng phần số liệu xét duyệt/thẩm định cho cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên khi xét duyệt/thẩm định thì có thể nhập góp ý cho cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn menu Xét duyệt/thẩm định.
  • Chọn đơn vị cấp dưới cần xét duyệt/thẩm định. Nhấn Nhập góp ý cho cấp dưới.

  • Nhập nội dung góp ý cho cấp dưới.

  • Nhấn Đồng ý.

Sau khi gửi trả báo cáo cho cấp dưới thì cấp dưới có thể xem được góp ý của cấp trên.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận