1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Phòng Tài chính muốn tổng hợp số liệu quyết toán chi của các đơn vị ngân sách cấp xã theo MLNS theo TT 342 (Mẫu 64, Mẫu 65) theo chương trình phát sinh của xã

Phòng Tài chính muốn tổng hợp số liệu quyết toán chi của các đơn vị ngân sách cấp xã theo MLNS theo TT 342 (Mẫu 64, Mẫu 65) theo chương trình phát sinh của xã

1. Mục đích

Sau khi xét duyệt thẩm định các báo cáo quyết toán của xã, chuyên viên PTC tổng hợp số liệu quyết toán chi của khối xã theo MLNS theo TT 342/2016/TT-BTC, bao gồm mẫu 64, 65 của TT 342 (giữ đúng chương của xã đang hạch toán).

2. Chi tiết thay đổi

  • Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo căn cứ vào dữ liệu quyết toán chi của xã gửi lên (giữ đúng chương của xã đang hạch toán).

– Mẫu 64: Quyết toán chi, trả nợ NSĐP theo mục lục NSNN:

– Mẫu 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục ngân sách:

Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận