1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. Đơn vị cấp trên mong muốn khi xét duyệt quyết toán ngân sách muốn biết được tổng số kinh phí quyết toán chi tiết theo Mục – Tiểu mục đã khớp với Phần I: Số liệu tổng hợp hay chưa

Đơn vị cấp trên mong muốn khi xét duyệt quyết toán ngân sách muốn biết được tổng số kinh phí quyết toán chi tiết theo Mục – Tiểu mục đã khớp với Phần I: Số liệu tổng hợp hay chưa

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên dễ dàng đối chiếu chỉ tiêu 17 –  Kinh phí đề nghị quyết toán của CTMT, DA của Phần I: Số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết tại Phần II: Kinh phí đề nghị quyết toán (chi tiết theo MLNS).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi xét duyệt chỉ tiêu 17 –  Kinh phí đề nghị quyết toán của CTMT, DA của Phần I: Số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết tại Phần II: Kinh phí đề nghị quyết toán (chi tiết theo MLNS) thì số liệu phải khớp nhau. Tuy nhiên tại phần II đang mặc định Tổng kinh phí quyết toán của CTMT, DA thuộc phần Kinh phí không thường xuyên và không có dòng Tổng cộng nên khó đối chiếu với Phần I.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung dòng Tổng số tại Phần II: Kinh phí đề nghị quyết toán để dễ dàng đối chiếu với Phần I: Số liệu tổng hợp.

  • Vào menu Xét duyệt, thẩm định.
  • Chọn đơn vị xét duyệt thẩm định.
  • Kích đúp chuột vào nội dung của phần Số liệu quyết toán chi ngân sách để xét duyệt, thẩm định.

  • Chỉ tiêu 19 của Phần I = Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ của Phần II.
  • Chỉ tiêu 17 của Phần I = Tổng số của phần II (do dữ liệu minh họa không có phát sinh của nguồn Kinh phí thường xuyên tự chủ)

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận