1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. Đơn vị cấp dưới không sử dụng MISA Mimosa.NET 2020 có thể nhập khẩu mẫu B5-03 TABMIS để nộp lên đơn vị chủ quản

Đơn vị cấp dưới không sử dụng MISA Mimosa.NET 2020 có thể nhập khẩu mẫu B5-03 TABMIS để nộp lên đơn vị chủ quản

1. Mục đích

Giúp cho các đơn vị cấp dưới nhập khẩu Mẫu số B5 – 03/BC-NS/TABMIS: Tình hình sử dụng dự toán chi thường xuyên và chi khác của Ngân sách trung ương theo hình thức rút dự toán trên phần mềm MISA Mimosa (online).

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Nộp báo cáo.
  • Nhấn Nhập khẩu.
  • Tích chọn Mẫu số B5 – 03/BC-NS/TABMIS: Tình hình sử dụng dự toán chi thường xuyên và chi khác của Ngân sách trung ương theo hình thức rút dự toán (báo cáo cuối cùng).

Cập nhật 10/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận