1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Đơn vị cấp trên khi xét duyệt thẩm định muốn phần mềm đưa ra các chỉ tiêu hoặc báo cáo khác bị ảnh hưởng để giúp sửa lại báo cáo nhanh hơn

Đơn vị cấp trên khi xét duyệt thẩm định muốn phần mềm đưa ra các chỉ tiêu hoặc báo cáo khác bị ảnh hưởng để giúp sửa lại báo cáo nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới biết được các chỉ tiêu hoặc báo cáo khác bị ảnh hưởng sau khi cấp trên gửi kết quả xét duyệt/thẩm định để sửa lại báo cáo nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, sau khi cấp trên gửi trả kết quả xét duyệt, thẩm định cho cấp dưới thì đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới có thể xem được danh sách các chỉ tiêu cần sửa lại trên các báo cáo khác để số liệu đảm bảo khớp đúng. Cụ thể như sau.

Đơn vị cấp trên

  • Sau khi đơn vị cấp trên xét duyệt và thẩm định báo cáo, có số liệu chênh lệch.
  • Nhấn vào dòng Chênh lệch số liệu khác sau xét duyệt tại mục Khác.

=> Chương trình sẽ chỉ ra cần sửa lại một số chỉ tiêu trên báo cáo khác để số liệu đảm bảo khớp đúng.

Đơn vị cấp dưới

  • Sau khi đơn vị cấp trên xét duyệt và thẩm định báo cáo và gửi trả cho đơn vị cấp dưới.
  • Đơn vị cấp dưới vào menu Nộp báo cáo, chọn tab Thông báo từ cấp trên.
  • Nhấn vào dòng Chênh lệch số liệu khác sau xét duyệt tại mục Khác.

=> Chương trình sẽ chỉ ra cần sửa lại một số chỉ tiêu trên báo cáo khác để số liệu đảm bảo khớp đúng.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận