1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. Kế toán đơn vị cấp trên mong muốn có thể in được được biểu B01/BCQT và F01-01/BCQT tổng hợp riêng các số liệu không phải CTMT

Kế toán đơn vị cấp trên mong muốn có thể in được được biểu B01/BCQT và F01-01/BCQT tổng hợp riêng các số liệu không phải CTMT

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in được biểu B01/BCQT và F01-01/BCQT tổng hợp riêng các số liệu không phải CTMT.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi in biểu B01/BCQT và F01-01/BCQT thì chưa in riêng được số liệu không phải CTMT.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung thêm tham số Mã CTMT, DA khi in biểu B01/BCQT và F01-01/BCQT tại các màn hình Tổng hợp, Nộp báo cáo, Danh sách báo cáo tổng hợp.

Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

  • Kích đúp chuột vào báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

  • Trên tham số báo cáo chọn Mã CTMT, DATổng hợp, Tất cả hay chọn từng CTMT, DA có phát sinh số liệu cần in.

  • Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo tương ứng với mã CTMT, DA đã chọn trên tham số.

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

  • Kích đúp chuột vào Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

  • Trên tham số báo cáo chọn Mã CTMT, DATổng hợp, Tất cả hay chọn từng CTMT, DA có phát sinh số liệu cần in.

  • Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo tương ứng với mã CTMT, DA đã chọn trên tham số.

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận