Báo cáo

Giúp PTC in báo cáo quyết toán, tài chính tổng hợp…

1. Vào menu Báo cáo.

2. Kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ chọn báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

3. Khai báo tham số báo cáo: Kỳ, Nguồn, Chương, Khoản, Mã CTMT, DA.

4. Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.

5. Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo như sau. Mỗi báo cáo tương ứng với 1 đơn vị có phát sinh dữ liệu.

Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận