PTC Thiết lập Danh mục Thu NSNN

Giúp Phòng Tài chính, Sở Tài chính khi thực hiện lập các báo cáo quyết toán toàn địa bàn có nhu cầu phân chia các khoản thu NSNN theo 2 nội dung là Các khoản thu NSĐP hưởng 100% và Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Danh mục.

2. Chọn Danh mục thu NSNN.

3. Nhấn vào biểu tượng Thiết lập (Thiết lập phân chia khoản thu hưởng theo phân cấp).

4. Thực hiện tích chọn khoản thu con chi tiết thuộc 1 trong 2 giá trị: NSĐP hưởng 100% hay Phân chia tỷ lệ %.

Chỉ thiết lập với nội dung chi tiết nhất, không thiết lập cho nội dung cha.

5. Nhấn Lưu.

Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận