Quản lý danh sách người dùng

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu trên phần mềm của đơn vị.

Các bước thực hiện:

1. Vào Thiết lập\Danh sách người dùng.

2. Để thêm người dùng mới, nhấn Thêm người dùng.

3. Khai báo các thông tin cho người dùng:

– Tại tab Thông tin người dùng:

  • Nhập Email, Họ và tên, Số điện thoại, Chức vụ.
  • Chọn Vai trò được thiết lập trong Quản lý vai trò.

– Tại tab Phân quyền dữ liệu: Tích chọn vào đơn vị trực thuộc mà người dùng được phân quyền để thực hiện xét duyệt thẩm định.

4. Nhấn Lưu để hoàn tất.

5. Anh/chị có thể sử dụng chức năng Sửa để sửa thông tin người dùng, chọn lại vai trò hay thay đổi phân quyền dữ liệu.

Hoặc chọn Xóa để xóa người dùng.

Cập nhật 30/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan